1991

Έναρξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων της L.P.C. EΛΛΑΣ.